پلتفرم ایمیل مارکتینگ

داده کاوان نوینا


  • نام واحد: داده کاوان نوینا
  • حوزه کاربری: صنایع کو
  • ظرفیت تولید: به صورت ارائه پلن
  • سطح آمادگی بازار: در حال مذاکره با مصرف کننده اولیه (برای فروش به تعداد محدود)
  • سطح آمادگی فناوری: تولید نمونه اولیه