نوع واحد ها
  • (KnowledgeBase)
  • (FanAfarin)
  • (Core)
  • (Business Developer)
JKHJ

JKHJ

داده پردازان پدیده درنا

سطح آمادگی فناوری: ایده

نمایش